โครงการมิติ 10 ด้านของประเทศไทย
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม
มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น โดย สถาบันพระปกเกล้า
มิติที่ 3 การศึกษาไทย
มิติที่ 4 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
มิติที่ 5 เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม
มิติที่ 6 มิติเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรมและการบริการ
มิติที่ 7 วัฒนธรรมและภาษาไทย (อัตลักษณ์ความเป็นไทย)
มิติที่ 8 การเมือง
มิติที่ 9 บริบทโลก ปัจจัยคุกคามและความมั่นคงของประเทศ
มิติที่ 10 คนไทย 4.0